Про компанії
Послуги
Інвестиційни фонди
Ринок цінних паперів
Корпоративні відносини
Корисна інформація
Радінвест
Стокс
Агроленд
Принципи ведення бізнесу
Управління активами
Торгівля цінними паперами
Консалтинг
Що таке ІФ та їх привабливість
Проекти, що фінансуються фондами
Структура активів фондів
ПВІФ "Профіт-Актив"
ПВІФ "Профіт"
ПВІФ "Профіт-Інтелект"
ПВІФ "Профіт-Плюс"
Огляд ринку, переваги для інвесторів
Корпоративи і відносини, новини переваги
Питання оподаткування
Словник
Інфраструктура фондового ринку України
Рад?нвест

ТОВ "Агроленд "

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-73
ф. +380 044 537-43-84

ТОВ
Фінансова компанія
"СТОКС"
Стокс

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 537-43-80
т. +380 044 566-93-74
ф. +380 044 559-12-81
e-mail: info@stocks.com.ua

ЗАТ
Компанія з управління активами
"РАДІНВЕСТ"

ВУЛ.БЕРЕЗНЕВА, 10
КИЇВ, УКРАЇНА 02160

т. +380 044 574-09-26
т. +380 044
ф. +380 044 574-09-26
e-mail: info@radinvest.com.ua

Прийняття Закону "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" суттєво наблизило вітчизняну законодавчу базу до міжнародних стандартів у цій сфері. Закон визначає якісно нові види інститутів спільного інвестування та, відповідно, правовий режим емітованих ними цінних паперів. За законом, ІСІ поділяються на дві групи: корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди.
Корпоративний інвестиційний фонд - це інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Корпоративний інвестиційний фонд є юридичною особою.
Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.
Незалежно від виду та типу основним завданням інститутів спільного інвестування є мобілізація грошових коштів, котрі в подальшому будуть вкладатися в різноманітні цінні папери та інші активи, що сприятиме розвитку та вдосконаленню фінансового ринку України. В цьому сенсі важливим аспектом діяльності ІСІ є їх пільгове оподаткування. Так, відповідно до п.4.2.8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" до складу валових доходів підприємства не включаються кошти спільного інвестування інститутів спільного інвестування, тобто кошти, залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ. Дана норма невдало визначає об'єкт звільнення від оподаткування, а тому потребує вдосконалення в частині його чіткого визначення. При цьому слід передбачити податкові пільги для інвесторів, врахувавши особливості функціонування ІСІ, діяльність яких спрямована на залучення коштів інвесторів з метою їх вкладення у корпоративні права та цінні папери інших емітентів, що має на меті поліпшення інвестиційного клімату в країні та розвиток фондового ринку.
Щодо оподаткування операцій інститутів спільного інвестування податком на додану вартість заслуговує на увагу той факт, що у ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість" пайові та копроративні інвестиційні фонди не визначені платниками ПДВ, а тому компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду або корпоративний інвестиційний фонд не повинні сплачувати податок на додану вартість з операцій придбання (відчуження) активів фонду (цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості).
Відповідно до п. 8.3 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2003 № 3, при здійсненні викупу інвестиційних сертифікатів допускається розрахунок з інвестором (учасником інвестиційного фонду) іншими, крім грошових коштів, активами інвестиційного фонду, тобто корпоративним правами або нерухомістю. Враховуючи те, що в даному випадку мова йде про зворотній викуп емітованих цінних паперів, а також те, що інвестиційні фонди не є платниками ПДВ, в даному випадку податкове зобов'язання зі сплати ПДВ не виникає.

© РАДІНВЕСТ 2004-2010  ::  : LND