Корисна інформація
Новини
Портфель на продаж
Послуги
Про компанії
Про фонди
Ринки
УЮК ПРИНЦИП
Форум
Законодавство
Питання оподаткування
Словник
Інфраструктура фондового ринку України
Новини фінансових ринків
Бізнес-новини України
Бізнес-новини світу
Новини компанії "Стокс"
Новини компанії "Радінвест"
"Стокс"
"Радінвест"
Історія
Принципи ведення бізнесу
Напрями діяльності
Команда
Контактна інформація
Проекти
Що таке ІФ та їх привабливість
ПВІФ "Профіт-Інтелект"
ПВІФ "Профіт"
ПВІФ "Профіт+"
Проекти, що фінансуються фондами
Акції
Облігації
Інвестиційні сертифікати
Інші цінні папери
Аналітичні огляди ринків
Гарячі пропозиції компаній
Рад?нвест

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спостережною радою
Закритого акціонерного товариства
"Компанія з управління активами "Радінвест"

Протокол від 16 березня 2004 р.

Директор ЗАТ
"Компанія з управління активами "Радінвест"

____________/В.І. Соколенко/

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПРОФІТ-ПЛЮС"
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РАДІНВЕСТ"
ПРИ ЇХ РОЗМІЩЕННІ ШЛЯХОМ ПРИВАТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Київ - 2004

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

1.1. Повне найменування компанії з управління активами: Закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Радінвест" (далі - Компанія).

1.2. Скорочене найменування компанії з управління активами: ЗАТ "КУА "Радінвест"

1.3. Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами: 20403467

1.4. Організаційно-правова форма компанії з управління активами: закрите акціонерне товариство.

1.5. Місцезнаходження: м. Київ, вул.Березнева,10

1.6. Номер телефону: 574-09-26; номер факсу: 537-43-81, адреса електронної пошти: sok_vlad@deggroup.kiev.ua.

1.7. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності: 14 травня 2003 року, Дніпровська районна у м.Києві державна адміністрація.

1.8. Чисельність штатних працівників Компанії з управління активами за станом на 31.12.2003 р.: 4 чол.

1.9. Виконавчий орган Товариства: Директор Соколенко Володимир Іванович.

1.10. Дані про голову та членів виконавчого органу та головного бухгалтера:

ПОСАДА Прізвище, ім'я, по-батькові Рік народ - ження Освіта Кваліфі- кація Виробни -чий стаж Стаж роботи на фондовому ринку України
Директор Соколенко Володимир Іванович(СН №168033 вид. 28.05.96р. Подільським РУГУ МВС України в м. Києві) 1961 Вища інженер-механік, менеджер по роботі з цінними паперами з 1978 р. з 1995р.
Головний бухгалтер Грибанова Олена Олександрівна(СН № 505671 вид. 31.05.97 Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві) 1970 Вища магістр обліку та аудиту з 1994 р. з 2003 р.

1.11. Перелік засновників із зазначенням частки у статутному фонді Компанії:

Засновниками Товариства є фізичні особи, що підписали Установчий договір від 5 травня 2003 року:

Прізвище, ім'я, по-батькові Частка в стутутному фонді
Кабалдін Олександр Миколайович 18,15%
Троян Володимир Несторович 12,10%


1.12. Відомості про пов'язаних осіб Компанії:
Юридичні та фізичні особи, які володіють безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсотків статутного фонду (капіталу) компанії з управління активами, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи:
Повна назва юридичної особи чи П.І.Б. фізичної особи Код ЄДРПОУ юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи Частка в Статутному фонді (%)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрно-інвестиційний союз" 31450661 69,75
Соколенко ВолодимирІванович паспорт СН № 168033 Подільським РУГУ МВС Укр. в м. Києві 28.05.96р. 0,00
Фізичні особи або члени їх сімей, які володіють безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсотків статутного фонду (капіталу) компанії з управління активами, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи відсутні
Особи, які володіють більш ніж 20% статутного фонду ТОВ "Аграрно-інвестиційний союз"
Повна назва юридичної особи чи П.І.Б. фізичної особи Код ЄДРПОУ юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи Частка в Статутному фонді (%)
Федоренко Сергій Миколайович СН № 381929, виданий 24.12.96 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 40,00
Федоренко Олександр Миколайович ВМ № 014866, виданий 18.09.95 р. Лугинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 30,00
Стриженко Вікторія Володимирівна СН № 200504, виданий 14.05.96 р. ЗАлізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 30,00
Серед пов'язаних осіб ЗАТ "КУА "Раіднвест" відсутні професійні учасники ринку цінних паперів.

1.13. Перелік інвестиційних фондів, управління активами яких здійснює Компанія: ЗАТ "Компанія з управління активами "Радінвест" здійснює управління активами Пайового венчурного інвестиційного фонду "Профіт" недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 232030) та Пайового венчурного інвестиційного фонду "Профіт-Інтелект" недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 233034).

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ:
2.1. Повне найменування: Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Профіт-Плюс" недиверсифікованого виду закритого типу закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "Радінвест" (далі - Фонд).
Скорочене найменування: ПВІФ "Профіт-Плюс".
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Березнева,10, тел. 574-09-26, факс 537-43-81

2.2. Код за ЄДРІСІ: 233037

2.3. Дата та номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ: № 37 від 15.03.2004 р.

2.4. Дата припинення діяльності Фонду - 15 березня 2009 року. Дата початку розрахунків з учасниками Фонду - 15 травня 2009 року. Після закінчення терміну діяльності ЗАТ "КУА "Радінвест" зобов'язане провести викуп інвестиційних сертифікатів відповідно до чинного законодавства України та затвердженого Регламенту Фонду.

2.5. Строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.

2.6. Викуп цінних паперів Фонду здійснюється грошовими коштами, цінними паперами та майном (у разі наявності письмової згоди від інвестора) за ціною, яка дорівнює вартості чистих активів Фонду, пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів, що належать інвестору.

2.7. Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу інвестора.

РОЗДІЛ 3. ДАНІ ПРО ГОЛОВУ ТА ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ) РАДИ
Спостережна (наглядова) Рада Фонду на момент затвердження даного Проспекту емісії не сформована.

РОЗДІЛ 4. ВІДОМОСТІ ПРО ВИНАГОРОДУ КОМПАНІЇ.
Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами щомісяця авансовими платежами протягом 10 днів після закінчення календарного місяця. Винагорода компанії нараховується та сплачується щомісячно в розмірі 1/12 встановленого розміру ставки щорічної винагороди за рахунок активів Фонду. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік
Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до сукупної номінальної вартості фактично розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду та різниці між витратами на придбання активів Фонду та доходами від їх реалізації.
Граничний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до сукупної номінальної вартості фактично розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду, становить 5 відсотків середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які перебувають в обігу протягом фінансового року.
Визначення середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних щомісячних розрахунків за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених депозитарієм. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які перебували в обігу протягом звітного року.
Граничний розмір винагороди Компанії, розрахованої у вигляді різниці між витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації, становить 5 відсотків цієї різниці за результатами діяльності за звітний рік.
За рішенням Ради Компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на відповідний рік. Розмір премії розраховується відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

РОЗДІЛ 5. ВІДОМОСТІ ПРО ВИТРАТИ, ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ІСІ
За рахунок активів Фонду сплачуються витрати, визначені пунктами 5.7, 5.8, 5.10 розділу 5 Регламенту Фонду.

РОЗДІЛ 6. РЕГЛАМЕНТ ФОНДУ
1. Відомості про Фонд:
1.1. Повне найменування інвестиційного фонду: пайовий венчурний інвестиційний фонд "Профіт-Плюс" недиверсифікованого виду закритого типу закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "Радінвест" (далі - Фонд).
1.2. Тип фонду: закритий.
1.3. Вид фонду: недиверсифікований.
1.4. Скорочена назва Фонду: ПВІФ "Профіт-Плюс".
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.5. Термін діяльності: 5 (п'ять) років.
1.6. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: приватна пропозиція.
1.7. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).
2. Відомості про компанію з управління активами:
2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Радінвест" (далі - Компанія).
2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 20403467.
2.3. Місцезнаходження, телефон, факс Компанії: м. Київ, вул. Березнева,10, тел. 574-09-26; адреса електронної пошти: sok_vlad@deggroup.kiev.ua.
2.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб'єкта господарської діяльності:
ЗАТ "Компанія з управління активами "Радінвест" зареєстровано Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією 14 травня 2003 року реєстраційний № 06521.
2.5. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ - АА № 549385 від 12 вересня 2003 року.
2.6. Керівник виконавчого органу Компанії - директор Соколенко Володимир Іванович.
3. Участь у пайовому інвестиційному фонді
3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор - юридична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду.
3.2. Учасниками Фонду не можуть бути фізичні особи.
3.3. Частка учасника Фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом або сертифікатом інвестиційних сертифікатів.
4. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності спостережної ради інвесторів.
4.1. Спостережна рада інвесторів Фонду (далі - Рада) є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Спостережну раду.
4.2. Інвестор має право бути включеним до складу Ради або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним інвестиційних сертифікатів Фонду у будь-якій кількості.
4.3. До компетенції Ради належить:
1. Обрання Голови та Секретаря Ради;
2. Затвердження Положення про Спостережну раду;
3. Затвердження рішення про розірвання Договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна Фонду;
4. Забезпечення контролю за належним виконанням умов договорів з торговцем цінними паперами, зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторської фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
5. Затвердження змін до регламенту Фонду.
6. Затвердження розміру премії, що виплачується Компанії.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Фонду.
8. Прийняття рішення про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.
4.5. Кількісний склад Ради визначається інвесторами на першому засіданні та не може бути меншою як 3 особи. У разі небажання учасника Фонду входити до складу Ради він може письмово делегувати свої повноваження іншому інвестору згідно чинного законодавства України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Спостережній раді.
4.6. Компанія зобов'язана після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових фондів та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Ради.
4.7. Скликання першого засідання Ради здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.4.5. цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 днів до початку зборів.
4.8. Голосування на зборах Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою підписом керівника та печаткою юридичної особи - інвестора Фонду. Уповноважений представник Компанії та зберігача беруть участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.
4.9. На першому засіданні Ради обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Ради, Голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному.
4.10. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос. Порядок голосування встановлюється Положенням про Спостережну раду. Порядок скликання та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.
4.11. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання Ради здійснюється Головою ради (або Компанією у випадку, якщо це - перше засідання Ради), який зобов'язаний сповістити членів Ради не менше ніж за 2 дні до дня проведення засідання. Порядок скликання та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.
4.12. Ініціатором позачергових зборів Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Голова Ради має провести таке засідання не раніше ніж за 7 та не пізніше ніж за 10 днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) від осіб, що зазначені в цьому пункті.
4.13. У разі невиконання Головою Ради вимог п 4.11 цього регламенту, Компанія зобов`язана скликати позачергові збори Ради протягом 5-ти днів після закінчення терміну, встановленого п.4.11.
4.14. Голова Ради може бути переобраний за рішенням Ради в будь-який момент.
4.15. Рішення Ради з питань, віднесених до її компетенції, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії.
4.16. Протокол засідання Ради складається не пізніше 2 днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії.
У протоколі засідання зазначаються:
- місце, дата та час його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, результати голосування із зазначенням членів ради, які голосували з кожного питання;
- прийняті рішення.
Протокол засідання Ради підписується Головою Ради та секретарем Ради.
4.17. До моменту формування Ради її функції виконує Спостережна рада Компанії.
5. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов`язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії.
5.1. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами щомісяця авансовими платежами протягом 10 днів після закінчення календарного місяця. Винагорода компанії нараховується та сплачується щомісячно в розмірі 1/12 встановленого розміру ставки щорічної винагороди за рахунок активів Фонду. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік
5.2. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до сукупної номінальної вартості фактично розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду та різниці між витратами на придбання активів Фонду та доходами від їх реалізації.
5.3. Граничний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до сукупної номінальної вартості фактично розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду, становить 5 відсотків середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які перебувають в обігу протягом фінансового року.
5.4. Визначення середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних щомісячних розрахунків за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених реєстроутримувачем. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які перебували в обігу протягом звітного року.
5.5. Граничний розмір винагороди Компанії, розрахованої у вигляді різниці між витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації, становить 5 відсотків цієї різниці за результатами діяльності за звітний рік.
5.6. За рішенням Ради Компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на відповідний рік. Розмір премії розраховується відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5.7. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також:
- винагорода зберігачу активів Фонду;
- винагорода реєстратору;
- винагорода аудитору;
- винагорода оцінювачу майна;
- реєстраційні послуги (державне мито та інші аналогічні послуги);
- виготовлення бланків інвестиційних сертифікатів;
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності ІСІ;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи ІСІ; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- податкові платежі та обов'язкові збори, сплата яких пов"язана з діяльністю Фонду;
- витрати, пов`язані з обслуговуванням учасників Фонду.
Визначені витрати не повинні перевищувати 5% середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансовго року, розрахованої відповідно до нормативних актів ДКЦПФР.
5.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.
5.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.
5.10. Оплата послуг зберігача, реєстратора, депозитарію, аудитора, оцінювача майна, торговця цінними паперами проводиться за тарифами, що не можуть перевищувати більше ніж на 5 відсотків середні тарифи на ринку аналогічних послуг, які розраховані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зазначені витрати покриваються щомісячно за рахунок активів Фонду.
6. Порядок розподілу прибутків
6.1. Порядок розподілу прибутку затверджує Рада.
6.2. Пpибуток Фонду, що залишився пiсля покриття витрат, визначених у розділі 5 цього Регламенту, розподiляється сеpед інвесторів пpопоpцiйно кiлькостi належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на початок строку виплати дивідендів.
6.3. Розмip дивiдендів в pозpахунку на один інвестиційний сертифікат визначається Спостережною радою Фонду.
6.4. В разі прийняття Радою рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів інвесторам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.
6.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою інвестора та згідно чинного законодавства.
7. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок, терміни розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами на вимогу інвесторів.
7.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в документарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):
- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при реорганізації чи ліквідації Фонду;
7.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.
Компанія може видавати сертифікат інвестиційних сертифікатів на загальну сумарну вартість придбаних інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду.
7.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).
7.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно шляхом приватного розміщення. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.
7.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Допускається оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку.
7.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється.
7.7. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе лише серед юридичних осіб.
7.8. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією з залученням агента з розміщення та викупу цінних паперів.
7.9. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов`язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.
7.10. Інвестиційні сертифікати Фонду можуть викуповуватися Компанією до закінчення терміну діяльності Фонду, у разі подання інвестором заявки на викуп та прийняття відповідного рішення Радою. Такий викуп здійснюється за рахунок активів Фонду. У разі ухвалення відповідного рішення Ради викуп інвестиційних сертифікатів може бути здійснений також за рахунок кредитних коштів з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством.
7.11. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанією відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.
7.12. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.
7.13. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонуються до викупу.
7.14. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів не повинен перевищувати 7 календарних днів, а строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.
7.15. Відповідно до діючого законодавства Компанія зобов'язана викупити інвестиційні сертифікати Фонду з моменту реорганізації або ліквідації Фонду.
7.16. Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу інвестора.
8. Напрями інвестицій
8.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.
9. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.
9.1.Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", далі - Положення, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.
9.2.Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць у порядку, передбаченому законодавством.
9.3. При оцінці вартості чистих активів Фонду не включається до розрахунку вартості чистих активів вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) у встановленому законодавством порядку.
9.4. Вартість чистих активів розраховується: при досягненні нормативів діяльності ІСІ, на дату подачі інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів у разі прийняття рішення про викуп, а також на кінець кожного року та при ліквідації Фонду.
9.5. Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю, що становить 0,50 грн. (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами).
9.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.
9.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у інвесторів у разі прийняття відповідного рішення Ради, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційного сертифікату.
9.8. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату розрахунку.
9.9. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати інвесторам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що встановлена на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду. За письмовою згодою інвестора і за згодою Компанії може бути здійснені виплати інвесторам за рахунок активів Фонду інших ніж грошові кошти.
9.10. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.
10. Заміна Компанії
10.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі:
- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;
- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;
- прийняття Компанією рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею Фонду;
- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
- ліквідації Компанії.
11. Порядок припинення діяльності Фонду
11.1. Фонд припиняє свою діяльність в зв'язку з закінченням терміну, на який він був створений, а також за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених чинним законодавством України.
11.2. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством.

Додаток 1до Регламенту
Пайового венчурного інвестиційного фонду
"Профіт-Плюс" ЗАТ "Компанія
з управління активами "Радінвест"
Інвестиційна декларація
Пайового венчурного інвестиційного фонду "Профіт-Плюс"
недиверсифікованого виду закритого типу
ЗАТ "Компанія з управління активами "Радінвест"
1.Повне найменування фонду: Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Профіт-Плюс" недиверсифікованого виду закритого типу Закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "Радінвест" (далі - Фонд).
2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Спостережної ради Закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "Радінвест" (Протокол від 30 січня 2004 р.).
3. Відомості про Компанію з управління активами:
Закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Радінвест" (далі - Компанія).
Код за ЄДРПОУ Компанії: 20403467.
Місцезнаходження, телефон, факс Компанії: м. Київ, вул. Березнева,10, тел. 574-09-26;
ЗАТ "Компанія з управління активами "Радінвест" зареєстровано Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією 14 травня 2003 року реєстраційний № 06521.
Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами ІСІ - АА № 549385 від 12 вересня 2003 року.
Директор Компанії - Соколенко Володимир Іванович.
4. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
5. Напрями інвестиційної діяльності:
Активи, що складають Фонд, призначені для інвестування за наступними напрямками:
- облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України, облігації місцевих позик - органів місцевого самоврядування, облігації вітчизняних юридичних осіб, цінні папери іноземних держав, в т.ч. акції, корпоративні права та облігації іноземних комерційних організацій, облігації та інші боргові зобов'язання іноземних держав, акції та інші корпоративні права вітчизняних юридичних осіб, ощадні сертифікати та банківські депозити, нерухоме майно, а також в інші активи, в т.ч. боргові зобов'язання з урахуванням обмежень чинного законодавства та регламенту, інвестиції в які не заборонено чинним законодавством.
Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України.
Активи Фонду можуть також складати грошові кошти в національній валюті України та іноземній валюті.
6. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.
Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:
- світовими фінансовим кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон'юктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;
7. Обмеження інвестиційної діяльності:
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.
8. Запланований прибуток:
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні облікової ставки, встановленої Національним банком України.

РОЗДІЛ 7. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГОЛОШЕНУ ЕМІСІЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ

7.1. Рішення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду прийняте Спостережною радою Компанії (Протокол від 16 березня 2004 року).

7.2. Компанія випускає іменні інвестиційні сертифікати номінальною вартістю 1 000,00 грн. у кількості 40 000 штук на загальну суму 40 000 000,00 (сорок мільйонів) грн.

7.3. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

7.5. Дата початку розміщення: з дня, наступного після реєстрації проспекту емісії в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Дата закінчення розміщення: за місяць до закінчення терміну діяльності Фонду - 15 лютого 2009 року.

7.6. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів. Особи, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати, повідомляються про випуск інвестиційних сертифікатів персонально по телефону, факсу або поштою.

7.7. Інвестиційний сертифікат Фонду надає його власникам такі права:
- право власності на частку в Фонді;
- право на отримання грошової компенсації при реорганізації чи ліквідації Фонду;
- право на утворення Спостережної ради Фонду в порядку та на умовах, визначених Регламентом Фонду;
- право на отримання дивідендів в порядку, визначеному цим Проспектом емісії та Регламентом Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством.
Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права. Інвестиційний сертифікат не дає учаснику права втручатися у діяльність Компанії, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

7.8. Інвестиційні сертифікати Фонду можна придбати за адресою Компанії або Агента з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Стокс": м. Київ, вул. Березнева, 10, тел/факс 559-12-81.

7.9. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів: за номінальною вартістю, яка складає 1000,00 (одна тисяча) грн. за 1 інвестиційний сертифікат.

7.10. Інвестиційні сертифікати Фонду реалізуються виключно за грошові кошти. За згодою сторін оплата інвестиційних сертифікатів Фонду може здійснюватися у розстрочку. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються шляхом приватної пропозиції.

7.11. Розміщення інвестиційних сертифікатів починається з дня, наступного після реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому чинним законодавством порядку.

7.12. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю. Протягом вказаного строку приймаються тільки заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів не відкликаються.

7.13. Порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів.
Заявки на придбання подаються на адресу Компанії або Агенту з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів (торговцю цінними паперами) ТОВ "Фінансова компанія "Стокс" інвесторами поштою або через повноважного представника за адресою: м. Київ, вул. Березнева, 10.
У прийманні заявок на придбання може бути відмовлено у разі:
- невиконання порядку та умов заявок, які встановлені цим проспектом емісії;
- прийняття рішення про зупинення розміщення та викупу інвестиційних серифікатів Фонду відповідно до чинного законодавства;
- призупинення обігу інвестиційних сертифікатів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, органами суду відповідно до чинного законодавства.

7.14. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією або Агентом з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів (торговцем цінними паперами) ТОВ "Фінансова компанія "Стокс".

7.15. Форма заявки на придбання:

Заявка
на придбання цінних паперів
Пайового венчурного інвестиційного фонду "Профіт-Інтелект" недивірсифікованого виду
закритого типу Закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "Радінвест"

"___"_______ 200___ р.

Повне найменування
Юридична адреса
Код за ЄДРПОУ
Банківські реквізити
Телефон
Вид цінного паперу
Кількість цінних паперів
Загальна номінальна вартість цінних паперів
Інші відомості:
Заявка повинна бути підписана керівником юридичної особи - інвестора та скріплена його печаткою.

7.16. Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, які уклали договори на обслуговування активів Фонду, та їх пов`язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.

7.17. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів, яку може придбати інвестор, - 1 штука.

7.18. У разі визнання Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, усі кошти, отримані Компанією, повинні бути повернені інвесторам у повному обсязі.

7.19. У даному випадку термін реалізації активів Фонду не повинен перевищувати три місяці з дати видачі відповідного розпорядження Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Термін розрахунків з інвесторами не повинен перевищувати одного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду.

7.20. Витрати, пов`язані з визнанням випуску цінних паперів таким, що не відбувся, покладаються відповідно до законодавства на Компанію.

7.21. Терміни, порядок і адреса місця виплати дивідендів:
Пpибуток Фонду, що залишився пiсля покриття витрат, визначених у розділі 5 Регламенту Фонду, розподiляється сеpед інвесторів пpопоpцiйно кiлькостi належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на збільшення активів Фонду. Рішення про розподіл прибутку приймає Рада Фонду.
У разі, якщо Рада Фонду не створена, прибуток Фонду спрямовується на збільшення активів Фонду.
У разі прийняття рішення про виплату дивідендів право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на початок строку виплати дивідендів. Розмip дивiдендів в pозpахунку на один інвестиційний сертифікат визначається Спостережною радою Фонду. Виплата дивідендів інвесторам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою інвестора та згідно чинного законодавства.

7.22. Компанія зобов'язується не використовувати кошти Фонду на покриття збитків.

7.23. При відмові від випуску інвестиційних сертифікатів повернення коштів інвесторам здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 7.18-7.20.

7.24. Вимоги про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються учасниками у формі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів.

7.25. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії або Агенту з розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів (торговцю цінними паперами) ТОВ "Фінансова компанія "Стокс" інвесторами поштою або через повноважного представника за адресою: м. Київ, вул. Березнева, 10, тел/факс (044) 559-12-81.
Термін подачі заявок на викуп: протягом місяця з моменту припинення діяльності Фонду.

7.26. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

7.27. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонуються до викупу. Заявки задовольняються в межах кількості інвестиційних серифікатів Фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку учасника.
У прийнятті заявок на викуп може бути відмовлено у разі:
- невиконання порядку та умов подання заявок, які встановлені цим проспектом емісії;
- прийняття рішення про зупинення розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів Фонду відповідно до чинного законодавства;
- призупинення обігу інвестиційних сертифікатів ДКЦПФР, судом відповідно до чинного законодавства.

7.28. Строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.

7.29. Викуп цінних паперів Фонду здійснюється грошовими коштами, цінними паперами та майном (у разі наявності письмової згоди від інвестора) за ціною, яка дорівнює вартості чистих активів Фонду пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів, що належать інвестору.

7.30. На письмову вимогу інвестора інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія.


РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК І РЕЗУЛЬТАТИ ПОПЕРЕДНІХ ВИПУСКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
8.1. Випуск інвестиційних сертифікатів було здійснено Закритим інвестиційним фондом "Радінвест" (свідоцтво ДКЦПФР № 113/3/99 від 26.11.99, кількість інвестиційних сертифікатів на пред'явника 11796000 шт. номінальною вартістю 0,50 грн. на загальну суму 5898000 грн.), який був реорганізований в закрите акціонерне товариство "Відкритий інвестиційний фонд "Радінвест". ЗАТ "ВІФ "Радінвест" здійснив випуск інвестиційних сертифікатів (свідоцтво ДКЦПФР № 402/3/2000 від 03.07.2000, кількість інвестиційних сертифікатів на пред'явника 2000000 шт. номінальною вартістю 0,50 грн. на загальну суму 1000000 грн.), і з набуттям чинності Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" був реорганізований в закрите акціонерне товариство "Компанія з управління активами "Радінвест" з подальшим створенням ПВІФ "Профіт".
8.2. Компанією здійснено випуск інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду "Профіт" недиверсифікованого виду закритого типу (Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів, видане ДКЦПФР, від 24.12.2003 р., реєстраційний № 32) у кількості 10 000 000 штук номінальною вартістю 0,50 грн. на загальну суму 5 000 000 грн.
8.3. Компанією здійснено випуск інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду "Профіт-Інтелект" недиверсифікованого виду закритого типу (Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів, видане ДКЦПФР, від 15.03.2004 р., реєстраційний №36) у кількості 150 000 штук номінальною вартістю 100,00 грн. на загальну суму 15 000 000 грн.
8.4. На біржах та торговельно-інформаційних системах цінні папери Компанії не продавалися і не продаються.

РОЗДІЛ 9. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРІЙ:
9.1. Повна назва: Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз"
9.2. Код за ЄДРПОУ: 24917996
9.3. Місцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Вєтрова, 7-Б
9.4. Телефон/Факс: 238-61-92, 238-61-93.
9.5. Номер та дата видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарія цінних паперів, термін її дії:
Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарія цінних паперів: АА № 604008 від 28.11.2003р. Термін дії: до 06.11.2006р.


РОЗДІЛ 10. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
10.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Стокс"
10.2. Код за ЄДРПОУ: 22859728
10.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Березнева,10
10.4. Телефон/факс (044) 559-12-81
10.5. Номер та дата видачі ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів (для реєстроутримувача), термін її дії:
Ліцензія на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів: АА № 318940 від 17.07.2002 р. Термін дії: до 15.10.2004 р.


11. ВІДОМОСТІ ПРО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА:
11.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриАлекс".
11.2. Код за ЄДРПОУ: 31255252
11.3. Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Гоголя, 11, кв. 1
11.4. Телефон (0432) 32-00-87
11.5. Номер та дата видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, термін його дії:
№ 155/02від 25.04.2002 р. Термін дії: 25.04.2005 р.


12. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА:
12.1. Повна назва: Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк.
12.2. Код за ЄДРПОУ: 19017842
12.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Зоологічна, 5
12.4. Телефон 490-06-79, Факс 490-06-97
12.5. Номер та дата видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, термін її дії
Ліцензія АА № 558460 від 18.03.2003 р. Термін дії: до 16.10.2004р.13. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
13.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Дігрешн груп".
13.2. Код ЄДРПОУ: 31450876.
13.3. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2663 видане Рішенням Аудиторської палати України від 22 червня 2001 року №102.
13.4. Місцезнаходження: 02160 м. Київ, вул. Березнева,10.
13.5. Тел./факс: 559-10-76.

Відповідальність за достовірність даних, зазначених у цьому проспекті емісії інвестиційних сертифікатів несуть особи, що його підписали.


Директор ЗАТ КУА "Радінвест" _________________ /Соколенко В.І./


Головний бухгалтер
ЗАТ КУА "Радінвест" _________________ /Грибанова О.О./

Copyright РАДІНВЕСТ 2004  ::