Корисна інформація
Новини
Портфель на продаж
Послуги
Про компанії
Про фонди
Ринки
УЮК ПРИНЦИП
Форум
Законодавство
Питання оподаткування
Словник
Інфраструктура фондового ринку України
Новини фінансових ринків
Бізнес-новини України
Бізнес-новини світу
Новини компанії "Стокс"
Новини компанії "Радінвест"
"Стокс"
"Радінвест"
Історія
Принципи ведення бізнесу
Напрями діяльності
Команда
Контактна інформація
Проекти
Що таке ІФ та їх привабливість
ПВІФ "Профіт-Інтелект"
ПВІФ "Профіт"
ПВІФ "Профіт+"
Проекти, що фінансуються фондами
Акції
Облігації
Інвестиційні сертифікати
Інші цінні папери
Аналітичні огляди ринків
Гарячі пропозиції компаній
Рад?нвест

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

Закритого акціонерного товариства

“Компанія з управління активами “Радінвест”

протокол від 10 травня 2007 р.

 

Генеральний директор

 Закритого акціонерного товариства

“Компанія з управління активами “Радінвест”

 

 ____________/В.І. Коршак/

 

 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “Профіт - інтелект” НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО товариства “кОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “РАДІНВЕСТ” (нова редакція)

 

                                                            Київ - 2007

 

 

1.      Відомості про Фонд:

 

1.1. Повне найменування інвестиційного фонду: Пайовий венчурний інвестиційний фонд  “Профіт - Інтелект” недиверсифікованого виду закритого типу закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Радінвест”(далі – Фонд).

 

1.2. Тип фонду: закритий.

 

1.3. Вид фонду: недиверсифікований.

 

1.4. Скорочена назва Фонду: ПВІФ “Профіт - Інтелект”.

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

 

1.5. Термін діяльності: 9 (дев’ять) років.

Фонд зареєстровано в ЄДРІСІ  04.02.2004 року (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233034) та має право здійснювати діяльність до 03.02.2013 року.

 

1.6. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: приватна пропозиція.

 

1.7. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

 

2. Відомості про компанію з управління активами:

 

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Закрите акціонерне товариство “Компанія з управління активами “Радінвест” (далі – Компанія).

 

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 20403467.

 

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс Компанії: 02160, м. Київ, вул. Березнева,10, тел./ факс (044) 574-09-26; адреса електронної пошти: info@radinvest.com.ua.

 

2.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління активами як суб’єкта господарської діяльності:

Закрите акціонерне товариство “Компанія з управління активами “Радінвест” зареєстровано Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією   23 серпня 1995 року. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 067 120 0000 004805.

 

2.5. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ:  АВ № 189592 від 13 вересня 2006 року.

 

2.6. Керівник виконавчого органу Компанії (одноособовий виконавчий орган) – Генеральний директор Коршак Василь Іванович.

 

3.      Участь у пайовому інвестиційному фонді

 

3.1.   Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду.

 

3.2.   Учасниками Фонду не можуть бути фізичні особи.

 

3.3.   Частка учасника Фонду засвідчується випискою з особового рахунку у цінних паперах у Зберігача власника інвестиційних сертифікатів.

 

4.    Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Спостережної ради Фонду.

4.1.   Спостережна рада Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду тощо. Створення Ради є виключним правом інвесторів Фонду. Порядок скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Спостережну раду Фонду.

 

4.2. На момент реєстрації Регламенту Фонду у новій редакції Спостережна рада Фонду не створювалася.

 

4.3. За ініціативою інвесторів Фонду Наглядова рада Компанії створює Спостережну раду Фонду, при умові подачі усіма інвесторами Фонду письмових заяв про надання згоди на створення Спостережної ради Фонду до Наглядової ради Компанії. Протягом 10 днів після отримання заяв від інвесторів, Наглядова рада Компанії зобов’язана скликати інвесторів на засідання для створення Спостережної ради Фонду.

 

4.4.   На першому засіданні інвесторів з приводу створення Спостережної ради Фонду обов’язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Ради, Голови, членів та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії або член Наглядової ради Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов’язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному.

 

4.5. Інвестор Фонду має право бути включеним до складу Ради або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості не менш ніж 100 штук за його письмовою заявою.

 

4.6. Кількість членів Ради не може бути меншою як 3 особи. У разі небажання учасника Фонду входити до складу Ради він може письмово делегувати свої повноваження іншому інвестору (в т.ч. такому, що не відповідає вимогам п. 4.5. цього Регламенту) згідно чинного законодавства України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Спостережній раді Фонду.

 

4.7. До компетенції Ради належить:

1.         Обрання та переобрання Голови та Секретаря Ради;

2.         Затвердження Положення про Спостережну раду;

3.         Затвердження рішення про укладання, або розірвання Договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою), торговцем цінних паперів та незалежним оцінювачем майна Фонду;

4.         Забезпечення контролю за належним виконанням умов договорів з торговцем цінними паперами, зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;

5.         Затвердження регламенту та проспекту емісії Фонду та змін до них;

6.         Затвердження розміру премії, що виплачується Компанії;

7.         Затвердження розміру дивідендів, що виплачуються інвесторам за результатами діяльності за рік.

8.         Погодження продажу та викупу інвестиційних сертифікатів у разі досягнення згоди між інвестором та Компанією;

9.         Затвердження порядку розподілу прибутку Фонду.

До компетенції Спостережної ради Фонду можуть бути віднесені інші питання, відповідно до законодавства України, Статуту Компанії, положення про Спостережну раду Фонду та інших внутрішніх актів Компанії / Фонду.

 

4.8. Голосування на засіданнях Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою підписом керівника та печаткою юридичної особи – інвестора Фонду, з урахуванням обмежень п.4.5. цього Регламенту. Уповноважені представники Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

 

4.9.        Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос. Порядок голосування встановлюється Положенням про Спостережну раду Фонду. Порядок скликання та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.

 

4.10.     Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на 6 місяців. Скликання Ради здійснюється Головою ради (або Компанією у випадку, якщо це – перше засідання Ради), який зобов’язаний сповістити членів Ради не менше ніж за 7 днів до дня проведення засідання.

 

4.11.     Ініціатором позачергових зборів Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Голова Ради має провести таке засідання не раніше ніж за 7 днів та не пізніше ніж за 10 днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) від осіб, що зазначені в цьому пункті.

 

4.12.     У разі невиконання Головою Ради вимог п 4.11 цього регламенту, Компанія зобов`язана скликати позачергові збори Ради протягом 5-ти днів після закінчення терміну, встановленого п.4.11.

 

4.13.     Голова Ради може бути переобраний за рішенням Ради в будь-який момент.

 

4.14.     Рішення Ради з питань, віднесених до її компетенції, є обов’язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії.

 

4.15.     Протокол засідання Ради складається не пізніше 2 днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії.

 У протоколі засідання зазначаються:

-          місце, дата його проведення;

-          особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання;

-          питання, винесені на голосування, результати голосування з кожного питання;

-          прийняті рішення.

Протокол засідання Ради підписується Головою Ради та секретарем Ради.

 

4.16. До моменту формування Ради її функції виконує Наглядова рада Компанії.

 

5. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов`язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії.

 

5.1. Винагорода компанії з управління активами нараховується та сплачується грошовими коштами щомісячно.

 

5.2.   Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до сукупної номінальної вартості фактично розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду

 

5.3.   Розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до сукупної номінальної вартості фактично розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів, не може перевищувати 5 відсотків середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які перебувають в обігу протягом фінансового року.

 

5.4.   Визначення середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних щомісячних розрахунків за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця, засвідчених Зберігачем активів Фонду . За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної сукупної номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які перебували в обігу протягом звітного року.

 

5.5. За рішенням Ради Компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано на відповідний рік. Розмір премії розраховується відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

5.6. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також:

1) винагорода зберігачу Фонду;

2) винагорода депозитарію Фонду;

3) винагорода аудитору Фонду;

4) винагорода оцінювачу майна Фонду;

5) винагорода торговцю цінними паперами;

6) операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:

- реєстраційні послуги;

- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;

- нотаріальні послуги;

- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;

- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);

- орендна плата;

- фонд оплати праці членам спостережної ради Фонду;

 - рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів Фонду;

- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів Фонду;

- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду.

 

Зазначені витрати  не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів ДКЦПФР.

 

5.7.    За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.

 

5.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

 

6.      Порядок розподілу прибутків

 

6.1. Пpибуток Фонду, що залишився пiсля покриття витрат, визначених у розділі 5 цього Регламенту, розподiляється сеpед інвесторів пpопоpцiйно кiлькостi належних їм інвестиційних сертифікатів, або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на початок строку виплати дивідендів. Порядок розподілу прибутку затверджує Рада.

 

6.2. Рішення про виплату та розмip дивiдендів в pозpахунку на один інвестиційний сертифікат визначається Спостережною радою Фонду.

 

6.3. Виплата дивідендів інвесторам проводиться за підсумками календарного року одноразово в повному обсязі, протягом періоду з дати прийняття рішення Спостережною радою Фонду про виплату дивідендів і до 31 грудня року, наступного за звітним.

6.4. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою інвестора та згідно чинного законодавства.

 

7.      Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок, терміни розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами на вимогу інвесторів.

 

7.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):

-            право власності учасника (інвестора) на частку активів Фонду;

-            право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;

-            право на утворення Спостережної ради / входження до складу Спостережної ради Фонду (у разі її створення), при врахуванні п.4.5. цього Регламенту;

-            право на отримання дивідендів в порядку визначеному цим Регламентом;

-            інші права передбачені чинним законодавством України та Регламентом.

 

7.2.   Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права, при врахуванні обмеження, яке передбачене п.4.5. цього Регламенту.

 

7.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом.

 

7.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно шляхом приватного розміщення. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

 

7.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Допускається оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку.

 

7.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється.

 

7.7.  Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе лише серед юридичних осіб.

 

7.8.   Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією безпосередньо або з залученням агента з розміщення та викупу цінних паперів (торговця цінними паперами).

 

7.9.   Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов`язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.

 

7.10. Інвестиційні сертифікати Фонду можуть викуповуватися Компанією до закінчення терміну діяльності Фонду, у разі досягнення згоди між Компанією та інвестором, який подав заявку на викуп інвестиційних сертифікатів, за наявності вільних грошових коштів або за рахунок активів Фонду, інших ніж грошові кошти, та згоди Спостережної ради.

 

7.11. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанією відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

 

7.12. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.

 

7.13. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонуються до викупу.

 

7.14. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації як власника іменних інвестиційних сертифікатів не повинен перевищувати 7 календарних днів, а строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів.

 

7.15. Відповідно до діючого законодавства Компанія зобов’язана викупити інвестиційні сертифікати Фонду у разі ліквідації Фонду.

 

7.16. Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу інвестора.

 

8. Напрями інвестицій.

 

8.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

 

9. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.

 

9.1.Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим “Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування  (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”, далі – Положення, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

 

9.2.Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць у порядку, передбаченому законодавством.

 

9.3. При оцінці вартості чистих активів Фонду не включається до розрахунку вартості чистих активів вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) у встановленому законодавством порядку.

 

9.4. Вартість чистих активів розраховується: при досягненні нормативів діяльності ІСІ, при заміні компанії з управління активами, на дату подачі інвестором заявки на купівлю інвестиційних сертифікатів фонду при їх розміщенні та на дату подачі інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів, а також на кінець кожного року та при ліквідації Фонду.

 

9.5. Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю, що становить 100,00 грн. (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами).

 

9.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

 

9.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у інвесторів у разі досягнення згоди між ними та Компанією при погодженні Спостережної ради, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів.

 

9.8. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

 

9.9.   Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати інвесторам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що встановлена на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду, скориговано на кошторис витрат комісії з припинення діяльності Фонду. За письмовою згодою інвестора і за згодою Компанії може бути здійснені виплати інвесторам за рахунок активів Фонду інших ніж грошові кошти.

 

9.10.     Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

 

10.  Заміна Компанії

 

10.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі:

-          якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;

-          якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

-          прийняття Компанією рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею Фонду;

-          анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;

-          ліквідації Компанії.

 

11.  Порядок припинення діяльності Фонду

 

11.1. Фонд припиняє свою діяльність в зв’язку з закінченням терміну, на який він був створений, а також за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

11.2. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор

 ЗАТ “КУА “Радінвест”                                                                                                       В.І. Коршак

 

 

 

Додаток 1

до Регламенту Пайового венчурного

інвестиційного фонду “Профіт - Інтелект”

недиверсифікованого виду закритого типу

ЗАТ “Компанія з управління активами “Радінвест”

 

 

Інвестиційна декларація

Пайового венчурного інвестиційного фонду “Профіт - Інтелект”

недиверсифікованого виду закритого типу

Закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Радінвест”

 

1.Повне найменування фонду: Пайовий венчурний інвестиційний фонд “Профіт - Інтелект” недиверсифікованого виду закритого типу Закритого акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Радінвест» (далі – Фонд).

2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням  Спостережної ради закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами “Радінвест” (протокол  від 30 січня 2004 р.).

3. Відомості про Компанію з управління активами:

Закрите акціонерне товариство “Компанія з управління активами “Радінвест” (далі – Компанія).

Код за ЄДРПОУ Компанії: 20403467.

Місцезнаходження, телефон, факс Компанії: 02160, м. Київ, вул. Березнева,10, тел./факс 574-09-26;

Закрите акціонерне товариство “Компанія з управління активами “Радінвест” зареєстровано Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 23 серпня 1995 року. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 067 120 0000 004805.

Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами ІСІ: Серія – АВ № 189592 від 13 вересня 2006 року. Дія Ліцензії: до 13 вересня 2011 року.

Керівник виконавчого органу Компанії (одноособовий виконавчий орган) – Генеральний директор Коршак Василь Іванович.

4. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

5. Напрями інвестиційної діяльності:

Активи, що складають Фонд, призначені для інвестування за наступними напрямками:

-          облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України, облігації місцевих позик - органів місцевого самоврядування, облігації вітчизняних юридичних осіб, цінні папери іноземних держав, в т.ч. акції, корпоративні права та облігації іноземних комерційних організацій, облігації та інші боргові зобов’язання іноземних держав, акції та інші корпоративні права вітчизняних юридичних осіб, ощадні сертифікати та банківські депозити, нерухоме майно, а також в інші активи, в т.ч. боргові зобов’язання з урахуванням обмежень чинного законодавства та регламенту, інвестиції в які не заборонено чинним законодавством.

Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України.

Активи Фонду можуть також складати грошові кошти в національній валюті України та іноземній валюті.

6. Ризики, що пов’язані з інвестуванням.

Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов’язані з:

-          світовими фінансовим кризами;

-          можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;

-          банкрутством емітента;

-          змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;

-          діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;

7. Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4 та ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

8. Запланований прибуток:

Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.

 

 

Генеральний директор

ЗАТ «КУА «Радінвест»                                                                                                         В.І. Коршак

 

Copyright РАДІНВЕСТ 2004  ::